ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Οι κατάλληλες ακτές κολύμβησης της Αιτ/νίας για το 2016...έγγραφο από Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής ενότητας Αιτ/νίας...!


Βγήκε απόφαση από την Αντιπεριφεριάρχη Δυτικής Ελλάδας 
για τις κατάλληλες ακτές για κολύμβηση 
των 5 Δήμων της Περιφέρειας.
Δείτε ανά Δήμο τις ακτές και μετά διαβάστε όλο το έγγραφο...


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: 
Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων - ακτών κολύµβησης Νοµού Αιτωλοακαρνανίας 2016 

H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τον ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ273/τΑ/5-9-1940) «Περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων» 2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87τΑ/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης….Πρόγραµµα Καλλικράτης» 3. Το Π.∆. 132/2010 (ΦΕΚ225τΑ/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» 4. Την Ε1γ 7430/2-7-1963 Υγειονοµική ∆ιάταξη 5. Την Υ.∆ Ε1β 221/65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-1965) όπως ισχύει «Περί διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» 6. Την ΥΑ ΗΠ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/ΤΒ/2009) «Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης υδάτων κολύµβησης ……..» 7. Την αρ. 47/5-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε «Ορισµός Προϊσταµένων …» 8. Την αρ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους …Αντιπεριφερειάρχες Π∆Ε » 9. Την αρ. οικ. 5263/24-6-2008 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας » 10. Την αρ. οικ. 5982/14-7-08 Απόφαση «Απαγόρευση χρήσης ακτών κολύµβησης» 11. Την αρ. οικ. 5985/10-6-2009 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2009» 12. Την αρ. οικ. 4156/9-6-2010 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2010» 13. Την αρ. οικ. 97823/2822/8-7-2011 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2011» 14. Την αρ. οικ. 163346/4390/2-7-2012 Απόφαση «Καταλληλότητα ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2012» που έλαβε Α∆Α : Β4177Λ6-7Ι9 15. Την αρ. οικ. 185338/4437/8-7-2013 Απόφαση «Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2013» που έλαβε Α∆Α : ΒΛΗΚ7Λ6-7ΦΕ 16. Την αρ. οικ. 176164/4925/ 26-6-2014 Απόφαση «Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων ακτών κολύµβησης Ν. Αιτωλ/νίας 2013» που έλαβε Α∆Α: 6ΛΛΓ7Λ6-Ι2Ξ 17. Την αρ. οικ. 178898/4102/25-6-2015 Απόφαση «Καταλληλότητα θαλάσσιων υδάτων ακτών κολύµβησης Νοµού Αιτωλ/νίας 2015» που έλαβε Α∆Α: ΩΙΡΧ7Λ6-ΚΟ∆ 18. Το αρ. Γ1δ/ οικ. 31327/28-4-2016 έγγραφο Τµήµατος Υγιεινής Περιβάλλοντος ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας του ΥΥ & ΚΑ «Έλεγχος ποιότητας νερών κολύµβησης και έκδοση αποφάσεων χαρακτηρισµού καταλληλότητας θαλασσίων υδάτων» που έλαβε Α∆Α: ΩΝ9Ν465ΦΥΟ-ΗΧ4 και προηγούµενα όµοια 19. Τα αρ. οικ. 5413/25-5-2009, 2849/1-4-2009, 1627/20-2-09 έγγραφά µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 20. Τα αρ. οικ. 2662/9-4-2010, 3713/31-5-2010,4159,4160/22-6-2010 και 5661/6-8-2010 έγγραφά µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 21. Το αρ. οικ. 36437/461/2-5-2011 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 22. Το αρ. οικ. 101128/2880/25-4-2012 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 2 23. Το αρ. οικ. 101419/2237/15-4-2013 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 24. Το αρ. οικ. 145865/4102/29-5-2014 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 25. Το αρ. οικ. 101002/2293/14-4-2015 έγγραφό µας «Υγειονοµική αναγνώριση ακτών κολύµβησης» 26. Το αρ. οικ. 107314/2458/20-4-2015 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης» 27. Το αρ. οικ. 110233/3199/26-4-2016 έγγραφό µας «Προστασία ακτών κολύµβησης- Επικαιροποίηση στοιχείων ακτών» 28. Το αρ. οικ. 134730/3699/24-5-2016 έγγραφό µας «Προστασία Περιβάλλοντος και ακτών κολύµβησης» 29. Την κατάσταση των ακτών κολύµβησης, τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες, τις πιέσεις των ακτών, την υγειονοµική αναγνώριση και συνεχή, καθ’ όλο το έτος, παρακολούθηση των ακτών και τα αποτελέσµατα µικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων του έτους 2016 30. Τα στοιχεία υγειονοµικών παρακολουθήσεων των ακτών κολύµβησης των προηγούµενων πέντε ετών και τα αποτελέσµατα µικροβιολογικών και οργανοληπτικών ελέγχων 31. Το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύµβησης της Ελλάδας της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ και τα αναρτηµένα στοιχεία 32. Τις απαιτήσεις διασφάλισης της ∆ηµόσιας Υγείας και της ευεξίας των πολιτών 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Ορίζουµε ως κατάλληλες για κολύµβηση, από άποψη υγιεινής του θαλάσσιου ύδατος και υγιεινής κατάστασης της ακτής, τις παρακάτω ακτές κολύµβησης ανά ∆ήµο: 

∆ΗΜΟΣ ΑΚΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

1. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΤΚ Μενιδίου ΤΚ Ανοιξιάτικου ∆Κ Αµφιλοχίας ΤΚ Σπάρτου 
1. Ακτή Μενιδίου 2. Ακτή Κατάφουρκο 3. Ακτή Μπούκα 4. Ακτή Αράπης 5. Ακτή Πλαζ ΕΟΤ (ανατολική) 6. Ακτή Νέα Αµφιλοχίας (δυτική) 7. Ακτή Κατεργάκι Σπάρτο 8. Ακτή Κουλούρι Σπάρτο 


2. ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΑΚΤΙΟΥ ∆Κ Κατούνας ΤΚ ∆ρυµού ΤΚ Παλιάµπελων ∆Κ Βόνιτσας ΤΚ Αγίου Νικολάου ΤΚ Πλαγιάς ΤΚ Πογωνιάς 
9. Ακτή οικισµού Λουτράκι 10. Ακτή ∆ρυµός 11. Ακτή Παληονήσι 12. Ακτή Ρούγα Παλιάµπελων 13. Ακτή Βαρκό Παλιάµπελων 14. Ακτή Σωτήρα 15. Ακτή Αναϊρας (ανατολική προς νησάκι Κουκουµίτσα) 16. Ακτή Βόνιτσας 17. Ακτή Νέα Καµαρίνα 18. Ακτή Παναγιά 19. Ακτή Άγιος Ιωάννης 20. Ακτή Λυγιά 21. Ακτή Βαθυαβάλι 22. Ακτή Βαρκό Πογωνιάς 3 ∆Κ Παλαίρου 23. Ακτή Πογωνιάς 24. Ακτή Πογωνιάς (ξενοδοχ. εγκαταστάσεις) 25. Ακτή Παλαίρου 

3. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΤΚ Μύτικα ΤΚ Αρχοντοχωρίου ∆Κ Αστακού 
26. Ακτή Ελιά 27. Ακτή Μύτικα (δυτική) 28. Ακτή Μύτικα (ανατολική) 29. Ακτή Σχίνος 30. Ακτή Παλιόβαρκα-Λύσιµος 31. Ακτή Αγριλιά 32. Ακτή Βελά 33. Ακτή Ασπρογυάλι 34. Ακτή Αγιος Γεώργιος 35. Ακτή Χοβολιό 36. Ακτή Νέα Αστακού 37. Ακτή παλαιά Αστακού (µπροστά στο ξενοδοχείο) 

4. Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ∆Κ Νεοχωρίου ∆Κ Αιτωλικού ΤΚ Αγίου Ηλία ΤΚ Σταµνάς ∆Κ Μεσολογγίου 
38. Ακτή ∆ιόνι 39. Ακτή Λούρος 40. Ακτή Ρεµπάκια 41. Ακτή Αστροβίτσα 42. Ακτή Κανάλι (περιφερειακός δρόµος Αιτωλικού) 43. Ακτή Άγιος Ηλίας 44. Ακτή Σταµνά 45. Ακτή Αγ. Τριάδα 46. Ακτή Τουρλίδα 5. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΚ Γαλατά ΤΚ Κάτω Βασιλικής ΤΚ Μακύνειας ΤΚ Αντιρρίου ∆Κ Ναυπάκτου 47. Ακτή Καβουρότρυπα 48. Ακτή Κρυονέρι 49. Ακτή Λιµνοπούλα 50. Ακτή Κάτω Βασιλικής 51. Ακτή Ρίζας 52. Ακτή Μακύνεια 53. Ακτή Αγίου Παντελεήµονα 54. Ακτή Αντιρρίου 55. Ακτή Πλατανίτης 56. Ακτή Παλαιοπαναγιά 57. Ακτή Βαρειά 58. Ακτή Ψανή 

• Συνεχίζεται η απαγόρευση κολύµβησης σε όλο το µήκος ακτής Γριµπόβου ∆Κ Ναυπάκτου ∆ήµου Ναυπακτίας 
• Απαγορεύεται η κολύµβηση στην Ακτή Καλαµάκι ∆. Ναυπακτίας λόγω επικινδυνότητας ατυχήµατος, αφού βρίσκεται κατάντη εργοταξίου κατασκευής της Ιόνιας Οδού. 
• Απαγορεύεται η κολύµβηση σε λιµάνια. 
• Απαγορεύεται η κολύµβηση σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες. 4 
• Απαγορεύεται η κολύµβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυµάτων 
• Απαγορεύεται η κολύµβηση σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύµατα Οι ∆ήµοι, το Λιµενικό Ταµείο και συνδροµητικά οι Λιµενικές Αρχές οφείλουν στην επισήµανση του µήκους των ακτών κολύµβησης και των επιτρεπόµενων σηµείων και σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. 

Επίσης οφείλουν στην τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων καθώς και απαγόρευσης στις ακτές που δεν συµπεριλαµβάνονται στις κατάλληλες και απαγορεύεται η κολύµβηση. 
Η κολύµβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόµενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουοµένων και περικλείει πιθανούς κινδύνους . Οι ∆ήµοι και το Λιµενικό Ταµείο οφείλουν να διατηρούν καθαρές τις ακτές συνεχώς και να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες. Επίσης, να προβούν στον ορισµό και οργάνωση των ακτών κολύµβησης και µε την παρουσία ναυαγοσωστών για την προστασία και ασφάλεια των κολυµβητών. 
Όλοι οι συναρµόδιοι φορείς παρακαλούνται να µεριµνήσουν για την συνεχή προστασία των ακτών, τη διαφύλαξη της ∆ηµόσιας Υγείας και την ενηµέρωση των πολιτών. 


Η ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη 2. Γραφείο Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης 3. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας 4. Γραφείο κ. ∆/ντού Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας Π∆Ε 5. ∆ήµους Νοµού 6. Υπολιµεναρχείο Μεσολογγίου 7. Λιµενικό Τµήµα Ναυπάκτου 8. Υπολιµεναρχείο Αµφιλοχίας 9. Λιµεναρχείο Λευκάδος 10. Λιµεναρχείο Πρέβεζας 11.Λιµενικός Σταθµός Αστακού 12. Λιµενικός Σταθµός Μενιδίου 13. Λιµενικό Ταµείο Μεσολόγγι 14. ∆/νση Υδάτων ∆υτικής Ελλάδας Πάτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...