ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό της 17/11/15»...!


Εκδόθηκε η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ) 
με θέμα «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ/ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ 
για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών 
που επλήγησαν από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015»
Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους έως 05/12/2016

Εκ του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ...ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ (Α) 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου §3 του Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’/07.02.1979) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α’/30.07.1981). 3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α’/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α’/17.06.1996). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α’) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α’) «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/Α’/28.06.2014), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77,79 και 80. Θ Ε Μ Α: Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αθήνα 23 Μαΐου 2016 Αρ. πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/οικ 2445/Α36 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 2/11 6. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/Α’/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194Α), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 9. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α’/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 10. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α’/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 11. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α’/22.09.2015) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουργείου «Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» καθώς και στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα. 12. Την υπ. αρ. 105755/14.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Φ.Ε.Κ. 2222/Β/15.10.2015), όπως ισχύει. 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 746/Β’/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε., που θα ληφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069, σύμφωνα με την παρ. Ε της παρούσας. 15. Την υπ΄ αριθμ. οικ.20699/30.03.2015 (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./01.04.2015) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./01.04.2015). 16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 33497/456/29.05.2015 (Φ.Ε.Κ. 1008/Β’/29.05.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του Π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει» η οποία εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της από το αρμόδιο όργανο (άρθρο 54 §4 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005). 17. Τις διατάξεις της αρ. Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’/09.10.15). 18. Την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ./οικ. 418/Α325/29.01.2016 (ΦΕΚ 417/Β/22.02.16) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.». ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 3/11 19. Την με αρ. πρ. 89/25.02.2016 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 20. Το με αρ. πρ. ΔΝΣα/17736/ΦΝ456ε/09.03.2016 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης. 21. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών στέγασης στους πληγέντες από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού τους ως προσωρινά ακατάλληλες από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, σε περιοχές α) των Π.Ε. Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών τους αναγκών. 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης κατά περίπτωση στους:  Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Λευκάδας (Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Λευκάδας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κεφαλονιάς (Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλονιάς) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Κεφαλληνίας και της Π.Ε. Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Αχαΐας (Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας) για σεισμόπληκτες κατοικίες σε περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συνοδευόμενης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ». Οι εν λόγω Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων θα αποκαλούνται στο εξής «Αρμόδια Υπηρεσία». 

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες, των οποίων η πληγείσα κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για την προσωρινή διαμονή τους, σε κατοικία εντός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα. 2. Η επιδότηση ενοικίου /συγκατοίκησης, που θα χορηγείται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 300 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350 το μήνα για οικογένειες μέχρι και τριών (3) ατόμων, € 400 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων. Επίσης, η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή στις αποδείξεις ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 4/11 παροχής υπηρεσιών (σε περίπτωση που διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια υπηρεσία. 3. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 4. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης. 5. Για κάθε επόμενο τρίμηνο η επιδότηση θα χορηγείται στο τέλος του τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή η ημερομηνία που θα αναγράφεται ως έναρξη διαμονής στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. 6. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδικήσουν επιδότηση τότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της. 7. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014), Ε2 και Ε9 του 2015 που απαιτούνται, θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που κατοικούσαν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων για τα οποία χορηγείται επιδότηση. 8. Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες. 9. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν παραχώρηση σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης έως και δύο (2) χρόνια. Εάν διέμεναν στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενοι (χωρίς να κατοικεί σ’ αυτή ο ιδιοκτήτης) σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για έξι (6) μήνες. Για την απόδειξη των προαναφερομένων απαιτείται και η προσκόμιση του Ε2 του 2015 του ιδιοκτήτη. 10. Τρείς (3) μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης) ή μετά την εφάπαξ λήψη της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, παύει η καταβολή της εν λόγω επιδότησης έστω και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων. 11. Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, προκειμένου να του χορηγηθεί Σ.Σ., ή εάν δε δικαιούται Σ.Σ. η εν λόγω επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια. ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 5/11 12. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου. 13. Δεν δικαιούνται την επιδότηση όσοι διαμένουν σε λυόμενους οικίσκους, τύπου container ή σε σκηνές που τους έχουν παραχωρηθεί για την προσωρινή διαμονή τους, εκτός εάν τα παραδώσουν. 

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η επιδότηση είναι τα παρακάτω: Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη: 1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου: I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. II. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και Ε9 και Ε2 του 2015 του αιτούντος καθώς των ατόμων που συνοικούν μαζί του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης. III. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)  δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.  δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ……………………………. 2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης: I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. II. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και Ε9 και Ε2 του 2015 του αιτούντος καθώς των ατόμων που συνοικούν μαζί του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης. III. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 6/11  η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ιδιοκτήτης και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι …………... άτομα ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)  για την προσωρινή διαμονή μου από ………………...... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του ……………………….……………………με Α.Δ.Τ…………………….. τηλ. …………………….….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας.  δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.  δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ……………………………. IV. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα στην οποία θα δηλώνεται ότι:  Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον ………………………………….………………με Α.Δ.Τ………………… τηλ………………………..… (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλοξενούμενου σεισμόπληκτου) και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο ……………… άτομα, από ……………………………..... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) στην κατοικία μου επί της οδού …………………………………………. στην Τ.Κ. ………………………….. της ΔΕ. ………………………………….. της Π.Ε. ………………………………... Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουν μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η κατοικία μου είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δ2. Για τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβη: 1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου: I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος που έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών και από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. II. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και Ε9 και Ε2 του 2015 του αιτούντος καθώς των ατόμων που συνοικούν μαζί του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης. III. Φωτοτυπία του μισθωτηρίου συμβολαίου της πληγείσας κατοικίας την οποία ενοικίαζε ο αιτών και οι συνοικούντες με αυτόν μέχρι την ημέρα του συμβάντος ή/και απόδειξη ηλεκτρονικής υποβολής αυτού στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (εφόσον υπάρχει). IV. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 7/11  η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)  δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.  δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις …………………………... 2. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης: I. Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Σεισμοπλήκτου Κτίσματος ή πόρισμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτίσματος, το οποίο έχει συνταχθεί από Μηχανικούς των αρμοδίων Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών είναι άστεγος. II. Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2014 (για τη χρήση του έτους 2014) και Ε9 και Ε2 του 2015 του αιτούντος καθώς των ατόμων που συνοικούν μαζί του και για τα οποία αιτείται χορήγηση επιδότησης. III. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  η κατοικία που υπέστη ζημιές είναι η μόνιμη κατοικία μου στην οποία κατοικώ ως ενοικιαστής και ο αριθμός των ατόμων που συνοικούν μαζί μου μόνιμα στην πληγείσα κατοικία είναι …………... άτομα. ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος)  για την προσωρινή διαμονή μου από ………………...... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του ……………………….……………………με Α.Δ.Τ…………………….. τηλ. …………………….….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας.  δεν διαθέτω στην Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται το πληγέν κτίσμα άλλη κενή ιδιόκτητη κατοικία, που να καλύπτει τις στεγαστικές μου ανάγκες.  δεν μου έχει χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος ή μου είχε χορηγηθεί λυόμενος οικίσκος και τον έχω παραδώσει στις ……………………………. IV. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα στην οποία θα δηλώνεται ότι:  Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον ………………………………….………………με Α.Δ.Τ………………… τηλ………………………..… (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλοξενούμενου σεισμόπληκτου) και τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί του, σύνολο ……………… άτομα, από ……………………………..... (ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας) στην κατοικία μου επί της ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 8/11 οδού …………………………………………. στην Τ.Κ. ………………………….. της ΔΕ. ………………………………….. της Π.Ε. ………………………………... Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουν μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η κατοικία μου είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δ3. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου: 1. Για το δεύτερο τρίμηνο : I. Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στην ενοικιαζόμενη, μετά το συμβάν, κατοικία. II. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. 2. Για τα επόμενα τρίμηνα: I. Νόμιμη απόδειξη καταβολής ενοικίου του προηγούμενου τριμήνου ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου τριμήνου από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του τελευταίου τριμήνου απαιτείται η προσκόμιση, εκτός των αποδείξεων (ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) του προηγούμενου τριμήνου και η προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής ενοικίου ή παροχής υπηρεσιών (από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα δωμάτια) και του εν λόγω τριμήνου. Δ4. Για τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές κατοικιών που υπέστησαν βλάβη στις περιπτώσεις χορήγησης επιδότησης συγκατοίκησης: 1. Για το δεύτερο καθώς και τα επόμενα τρίμηνα : I. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:  για την προσωρινή διαμονή μου από ……………/……./201… (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ….’ τριμήνου) έως και …………………/……../201... (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας …..’ τριμήνου) φιλοξενούμαι με τα άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου στην κατοικία του ………………………….……………………με Α.Δ.Τ…………………….. τηλ. …………………….….. (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλικού ή συγγενικού προσώπου στο οποίο φιλοξενείται) στην οποία δεν έχω πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα. Η εν λόγω κατοικία είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας. II. Υπεύθυνη δήλωση του φιλοξενούντα στην οποία θα δηλώνεται ότι:  Φιλοξενώ, για την προσωρινή διαμονή του, τον ………………………………….………………με Α.Δ.Τ………………… τηλ………………………..… (αναφέρεται ονοματεπώνυμο, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και τηλέφωνο του φιλοξενούμενου σεισμόπληκτου) και τα ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 9/11 άτομα που συνοικούν μόνιμα μαζί μου, σύνολο ……………… άτομα, από ……………………/……../201…… (ημερομηνία έναρξης φιλοξενίας ……’ τριμήνου ) έως και …………../………./201……… (ημερομηνία λήξης φιλοξενίας …..’ τριμήνου) στην κατοικία μου επί της οδού …………………………………………. στην Τ.Κ. ………………………….. της ΔΕ. ………………………………….. της Π.Ε. ………………………………... Στην εν λόγω κατοικία μου διαμένουν μόνιμα, εκτός των φιλοξενουμένων, …………. άτομα. Η εν λόγω κατοικία είναι κατάλληλη για χρήση, σύμφωνα με το αρ. ……………………………… Δελτίο/Πόρισμα χαρακτηρισμού της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

Ε. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη περίπου € 1.785.000,00 και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 069. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Οικονομικών α) Γραφείο Υπουργού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Νίκης 5-7, Τ.Κ. 10180, Αθήνα β) Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής Τμήμα Ειδικών Χρηματοδοτήσεων Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80, Αθήνα γ) Γ.Λ.Κ. i. Δ/νση 25η (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Εγγ. Δανείων και Αξιών Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα ii. Δ/νση 20η (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Προϋπολογισμού-Τμήμα ε Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα 2. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Παπαπαύλου Χρυσάνθη Αρχιτέκτων Μηχανικός με Β’ βαθμό ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 10/11 α) Γραφείο Υφυπουργού κ. Αλ. Χαρίτση (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80, Αθήνα 3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Γ.Γ.Υ. α) Γραφείο Υπουργού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Χαριλάου Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78 Αθήνα β) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ. 101 78 Αθήνα γ) Γραφείο Γεν. Δ/ντριας Τεχνικής Υποστήριξης (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Χαρ. Τρικούπη 198, Τ.Κ. 114 71 Αθήνα δ) Γραφείο Τύπου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Χαρ. Τρικούπη 182, Τ.Κ.101 78 Αθήνα 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων α) Γρ. Γεν. Γραμματέα (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158, Τ.Κ. 264 42, Πάτρα β) Τ.Α.Σ. Ν. Λευκάδας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Καραβέλα και Υπ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 311 00, Λευκάδα γ) Τ.Α.Σ. Ν. Κεφαλονιάς (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ριζοσπαστών & Α. Ευαγγελάτου, Τ.Κ. 282 00, Κεφαλονιά δ) Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Καλαβρύτων 52 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 262 26, Πάτρα 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων α) Γρ. Περιφερειάρχη (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αλυκές Ποταμού Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα 6. Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, Τ.Κ 311 00, Λευκάδα α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 7. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Πλατεία Βαλλιανού, Τ.Κ. 281 00 Αργοστόλι α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 8. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας α) Γρ. Περιφερειάρχη (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 25 441, Πάτρα β) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Δ. Υψηλάντου 1 και Ακτή Δυμαίων, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα 9. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας α) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Διοικητήριο, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι β) Δ/νση Τεχνικών Έργων (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Διοικητήριο, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι 10. Δήμο Λευκάδας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη, Τ.Κ 311 00, Λευκάδα ΑΔΑ: ΨΤΜΘ4653ΟΞ-Π9Ν σελ. 11/11 α) Γρ. Δημάρχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 11. Δήμο Κεφαλονιάς (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Πλατεία Βαλλιανού, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) α) Γρ. Δημάρχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 12. Δήμο Ιθάκης (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Βαθύ Ιθάκης, Τ.Κ. 283 00, Ιθάκη α) Γρ. Δημάρχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 13. Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Πλατεία Δημαρχείου-Βόνιτσα Τ.Κ. 30002, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας α) Γρ. Δημάρχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 14. Δήμο Ξηρόμερου (με την παράκληση να κοινοποιηθεί στις πληγείσες Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες) (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Αστακός Τ.Κ.300 06 Αστακός Αιτωλοακαρνανίας α) Γρ. Δημάρχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) β) Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 15. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 16. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 10432, Αθήνα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Χ.Α. 2. Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Μελετών (Α) 3. Τμήμα Διαχείρισης Προσωρινής Στέγασης & Εξοπλισμού (Γ) 4. Τμήμα Εποπτείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (Δ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν δημοσιεύονται ανώνυμα σχόλια...
Ο διάλογος γίνεται επώνυμα...
Γράψτε το πραγματικό σας ονοματεπώνυμο...
Και φυσικά ακόμα και τα επώνυμα σχόλια
θα εγκριθούν εφ όσον προσφέρουν θετικά στην συζήτηση
και δεν είναι αρνητικά επιθετικά ή ειρωνικά...